Artikel 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en van Imptex BV en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Imptex BV handelend onder de naam Kinti Coffee en hierna verder Kinti Coffee genoemd, partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Kinti Coffee is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72584653 en met btw nummer NL851368864B01.
 3. Alle aanbiedingen van Kinti Coffee zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van tegenpartij (koper dan wel verkoper), hier verder klant genoemd, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Kinti Coffee uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Kinti Coffee houdt zich bezig met de internationale (groot)handel (im- en export) in koffie(bonen) en voorkomende producten, waaronder koffieautomaten in de breedste zin des woords en alle activiteiten die hiermee samenhangen. Verder verzorgt zij het (laten) branden van koffie(bonen) en de verkoop van de ongebrande en/of gebrande koffie. Hiernaast biedt zij als dienst aan, de advisering over koffie, dit in de breedste zin des woords.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere afspraken, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Kinti Coffee eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Kinti Coffee.
 2. De verplichtingen van Kinti Coffee gaan nooit verder dan door Kinti Coffee schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Kinti Coffee zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien klant het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Kinti Coffee gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Bij koop op afstand bij Kinti Coffee, al dan niet via een website, is er sprake van een definitieve koop nadat er voorafgaand aan de levering door Kinti Coffee, deze is bevestigd en deze vervolgens betaald is door de klant, dan wel een machtiging tot incasso is verstrekt door klant aan Kinti Coffee.
 3. Een aanbod is gebaseerd op de door klant verstrekte informatie, waarbij Kinti Coffee mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 4. Een overeenkomst komt pas tot stand indien klant en Kinti Coffee de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “de opdrachtbevestiging” , dit kan per email, en er is betaald.
 5. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als Kinti Coffee gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Kinti Coffee niet.

Artikel 4 Uitvoering en levering

 1. Kinti Coffee neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Kinti Coffee zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van klant, mits dit naar oordeel van Kinti Coffee bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kinti Coffee het recht bepaalde werkzaamheden, te laten verrichten door derden. Het gestelde en bepaalde in deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op deze derden en de door hen verrichte werkzaamheden. Voorgaande kan tevens betrekking hebben op levering van producten en diensten.
 4. Levertijd van Kinti Coffee wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de klant ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de klant aan verplichtingen die uit overeenkomst(en) voortvloeien.

Artikel 5 Transport en verzending

 1. Voor het verzenden van een bij Kinti Coffee aangeschaft product kan gebruik gemaakt worden van de diensten van derde partijen. De voorwaarden voor verzending, aflevering en retournering van deze derde partijen zijn leidend ook in de relatie tussen klant en Kinti Coffee.
 2. Verzendkosten zijn afhankelijk van de inhoud en omvang van de bestelling en worden duidelijk genoemd bij het doen van de bestelling.
 3. Verzending gebeurd op een door Kinti Coffee te bepalen wijze en voor rekening en risico van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Kinti Coffee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 5. Klant dient zich tegen voormelde risico’s adequaat te verzekeren.
 6. Klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 7. Niet-geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden door Kinti Coffee, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, dan wel verkocht, dan wel vernietigd, een en ander conform het bepaalde in artikel.
 8. Klant doet opgave van het adres waarnaar bestellingen verzonden dienen te worden en Kinti Coffee, mag van een correcte opgave daarvan uitgaan, zonder enige verplichting van controle. Postbusadressen zijn uitgesloten van levering.
 9. Kinti Coffee aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien het opgegeven adres onjuist is, dan wel dat dit adres niet bereikbaar is, dan wel op enige andere manier niet aan dit adres geleverd kan worden. Als Kinti Coffee het door de klant opgegeven adres niet kan vaststellen, wordt een bestelling niet geaccepteerd.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen (Kinti Coffee en klant) kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Kinti Coffee in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door klant worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Kinti Coffee.
 3. Klant aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Kinti Coffee een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens klant te voldoen, is Kinti Coffee bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen. Kinti Coffee zal van een dergelijke wijziging klant direct meedelen.

Artikel 7 Geheimhouding en opslag gegevens

 1. Kinti Coffee is - behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking - verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan Kinti Coffee verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Kinti Coffee aan klant verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
 2. Klant geeft toestemming aan Kinti Coffee, dat gegevens van klant door Kinti Coffee in gegevens bestanden van Kinti Coffee worden opgeslagen. Op eerste verzoek van klant zal Kinti Coffee deze gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Artikel 8 Honorarium en prijzen

 1. Alle door Kinti Coffee gehanteerde prijzen en honoraria zijn netto prijzen, exclusief btw, dan wel andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Het honorarium en de prijs wordt door Kinti Coffee van te voren aangegeven in de offerte of in de aanbieding via de daartoe dienende (social) media.
 3. Alle prijzen zijn exclusief transport- en verzendkosten van te leveren producten. Deze kosten worden apart geoffreerd en in rekening gebracht.
 4. Prijzen zijn gebaseerd op de voor de geldende kostprijs bepalende factoren ten tijde van de prijsopgave. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat, onverschillig of dit op het moment van de aanbieding voorzienbaar was, is Kinti Coffee gerechtigd de geoffreerde of de overeengekomen prijs te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging nimmer meer dan 10% van de geoffreerde of overeengekomen prijs zal kunnen bedragen.
 5. Bij opdrachten waarvoor Kinti Coffee uren in rekening brengt, zal Kinti Coffee alleen de werkelijk bestede tijd in rekening brengen en bij dreigende overschrijding van meer dan 25% van het geoffreerde bedrag, declareert Kinti Coffee alleen na overleg met klant.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling door een klant voor te leveren producten en diensten dient voorafgaand aan levering door Kinti Coffee te geschieden. Hiertoe zal Kinti Coffee een factuur zenden welke volledig en zonder korting betaald dient te worden, alvorens tot levering overgegaan zal worden. Bij bestellingen al dan niet via een website kan er ook sprake zijn van betalingsmogelijkheden online, via elektronisch bankieren of een vergelijkbare optie, zoals opgenomen op de website van Kinti Coffee.
 2. Bij achteraf betalen door een klant voor geleverde producten of diensten, dient dit te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Kinti Coffee aan te wijzen bankrekening en/of door contante betaling dit op aangeven van Kinti Coffee.
 3. Indien klant de verschuldigde bedragen niet of niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Hierna is Kinti Coffee bevoegd de vordering uit handen te geven, in welk geval de klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van wettelijke rente vanaf het moment van verzuim, vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag en van eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Heeft klant bezwaar tegen een factuur van Kinti Coffee dan geeft klant dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Klant heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien klant niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt klant geacht de factuur te hebben aanvaard.

Artikel 10 Termijnen

 1. verschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor producten en/of diensten te weigeren, tenzij hij Kinti Coffee schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Kinti Coffee ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.
 2. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de klant niet het recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
 3. Levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is overeengekomen. Kinti Coffee is gerechtigd een (af) levering in gedeelten na te komen. Kinti Coffee zal klant van gedeeltelijke levering op de hoogte stellen.
 4. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer zij voor verzending gereed zijn en Kinti Coffee de klant daarvan in kennis heeft gesteld.
 5. Levertijd van Kinti Coffee wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de klant ontstaat ten gevolge van niet voldoening door de klant aan uit de onderhavige of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen.
 6. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kinti Coffee. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

Artikel 11 Overmacht

 1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Kinti Coffee opgeschort. In dat geval is Kinti Coffee verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Kinti Coffee zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kinti Coffee kan worden gevergd.
 2. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Kinti Coffee bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Kinti Coffee gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 3. Kinti Coffee kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is iedere aansprakelijkheid van Kinti Coffee beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De aansprakelijkheid van Kinti Coffee wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien klant Kinti Coffee onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Kinti Coffee ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 3. Kinti Coffee is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat klant tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Kinti Coffee, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 4. Buiten de in artikel 12 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Kinti Coffee geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens klant en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Kinti Coffee. Kinti Coffee is niet aansprakelijk voor prestaties van derden, zoals logistiek dienstverleners.
 5. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Kinti Coffee niet binnen drie maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 13 Annulering

 1. Kinti Coffee behoudt zich het recht voor om verplichtingen op te schorten of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren, indien:
  - er sprake is van zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi-) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Kinti Coffee kan worden verlangd;
  - klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  - na het sluiten van de overeenkomst Kinti Coffee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  - klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  - indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Kinti Coffee kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  - in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
 2. Indien op basis van een omstandigheid gesteld in lid 1 Kinti Coffee de overeenkomst annuleert, dan is er geen verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan klant. De vorderingen van Kinti Coffee op klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Voorts is Kinti Coffee bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, waaronder begrepen het niet nakomen van verplichtingen door de klant, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Kinti Coffee kan worden gevergd. Voorgaande zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Kinti Coffee gerechtigd tot vordering en vergoeding van de schade van de klant, daaronder begrepen de kosten, die direct en indirect zijn ontstaan bij Kinti Coffee.
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Kinti Coffee, zal Kinti Coffee in overleg met de klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Kinti Coffee extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Kinti Coffee genoemde termijn te voldoen, tenzij Kinti Coffee anders aangeeft.
 6. Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-/afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 14 Retentierecht

 1. Kinti Coffee is bevoegd afgifte of levering van zaken, op te schorten totdat klant aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande facturen, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade welke Kinti Coffee in het kader van een overeenkomst met klant geleden heeft, heeft voldaan, dan wel daarvoor een genoegzame geachte zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een onherroepelijke bankgarantie.
 2. Kinti Coffee zal ten aanzien van het in de vorige lid bedoelde retentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening van zijn rechten aan de klant onherstelbare schade wordt toegebracht. Tot zodanige omstandigheden worden onder meer niet gerekend de belemmeringen tot verdere be- of verwerking van de in lid 1 bedoelde zaken.
 3. Zolang niet is voldaan door klant aan alle gestelde voorwaarden in de overeenkomst, zoals het betalen de overeengekomen prijs, behoudt Kinti Coffee zich het eigendomsrecht voor van het te leveren of reeds geleverde. Klant mag het geleverde niet doorverkopen of als onderpand geven, zolang hij niet aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan en Kinti Coffee nog eigenaar is van het te leveren of reeds geleverde.
 4. Alle kosten en schade ontstaan ten gevolge van het niet voldoen aan de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel en het schenden van de eigendomsrechten van Kinti Coffee door klant zullen door Kinti Coffee op klant verhaald kunnen worden. Enige vordering ter zake is direct opeisbaar bij overtreding van de bepalingen in dit artikel.

Artikel 15 Garantie en klachten

 1. Klant is gehouden het geleverde onmiddellijk na levering te onderzoeken en na te gaan of het geleverde in overeenstemming is met dat wat in de overeenkomst is overeengekomen.
 2. Kinti Coffee staat in voor de deugdelijkheid van geleverde producten bij normaal gebruik. Kwaliteit van geleverde koffie wordt gewaarborgd door kwaliteitstesten in Colombia en Nederland. Gebrande koffie is tot een jaar na de branddatum gegarandeerd houdbaar en consumeerbaar, tenzij wij een kortere houdbaarheidsdatum (ten minste houdbaarheidsdatum op verpakking) hebben vermeldt.
 3. Garantie voor door Kinti Coffee geleverde koffie producten vervalt bij onjuist gebruik (zoals onder meer opslag in slechte condities, zoals vochtige omgeving e.d.). Garantie geldt voor de klant en niet voor derde partijen.
 4. Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na levering bij Kinti Coffee met een zo adequaat mogelijke omschrijving van de klacht(en) ingediend te worden. Hierna zijn alle reclames als niet ontvankelijk en verjaard te beschouwen.
 5. Kinti Coffee moet in redelijkheid in staat gesteld worden om hetgeen in de klacht is aangegeven te onderzoeken en de klant zal daaraan volledige medewerking geven. Bij gebreke van medewerking van de klant, kan Kinti Coffee de klacht als ongegrond ter zijde leggen.
 6. Klant mag het geleverde niet terugbrengen of terugsturen naar Kinti Coffee zonder uitdrukkelijke toestemming van Kinti Coffee. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Een klacht schort de betalingsverplichting jegens Kinti Coffee niet op.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Kinti Coffee is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Kinti Coffee en klant die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie beslecht worden door middel van een gerechtelijke procedure voor de bevoegde rechter te Midden-Nederland.
 2. Kinti Coffee en klant zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle in redelijkheid door Kinti Coffee gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door klant van verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst met Kinti Coffee komen voor rekening van klant.

Artikel 18 Slotbepaling

 1. Kinti Coffee is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden, zoals deze zijn gepubliceerd op de website(s) van Kinti Coffee en gepubliceerd op en op te vragen via de Kamer van Koophandel en via www.voorwaarden.net.
 2. Ingeval één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Kinti Coffee over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinti Coffee.
Copyright © 2023 Kinti B.V. All rights reserved.